PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

Gebed van hoop en indentiteit in God

 Een gebed van hoop en indentiteit in God: 

Dank u Jezus Christus, dat u mijn Schepper bent.
Dank u God, U houdt van mij en u heeft een hoopvolle toekomst voor mij.
Dank u dat u niet alleen bij mij, maar ook in mij wilt wonen door uw Geest. 
U heeft mij gemaakt naar Uw beeld, ik ben dus goed en mooi, van binnen en van buiten.
Ik wil veranderd worden in mijn denken.
Ik neem de negatieve gedachten over mezelf gevangen in de Naam van Jezus, het zijn leugens!
Ik doe er afstand van.
Dank U God, U houdt van mij en U heeft een hoopvolle toekomst voor mij.
U  heeft mij gemaakt naar Uw beeld, ik ben dus goed en mooi, van binnen en van buiten.
U omarmt mij met Uw liefdevolle armen, want ik ben Uw kind!

Teksten over identiteit:
 
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 29:11
 
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Romeinen 12:2
 
De wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus  2 Korinthe 10:4-5
 
En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen.  Genesis 1:26
 
Want Gij hebt mijn nieren gevormd,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,
wonderbaar zijn uw werken;
mijn ziel weet dat zeer wel.
Mijn gebeente was voor U niet verholen,
toen ik in het verborgene gemaakt werd,
gewrocht in de diepten van het aardrijk;
uw ogen zagen mijn vormeloos begin;
in uw boek waren zij alle opgeschreven,
de dagen, die geformeerd zouden worden,
toen nog geen daarvan bestond.   Psalm 139:13-16
 
Gedicht:
You have woven me in the womb of my mother,
it is a miracle how you have created me.
You knew me when I grew in the hidden place,
Your eyes saw my formless beginning
You know me through and through
and all the days of my life are known by You.
 
According to Psalm 139