PRAKTIJK

PRAKTIJK VOOR GEBEDSGENEZING

Welkom bij de Praktijk voor gebedsgenezing. God is groter dan het grootste probleem. Voor Hem is alles mogelijk. God geneest, bevrijdt en herstelt ook vandaag !

PRAKTIJK

9. Genezing vanuit het bijbels perspectief

Deze studie over genezing is overgenomen en geschreven door Henri Hüpscher.

eze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële doeleinden.

Inhoud

 • Voorwoord
 • Hoe vind je Gods wil over genezing?
 • Wat staat er in de bijbel over genezing?
 • Vragen
 • Hoe kan je genezing ontvangen?
 • Bijlagen
 • Nawoord

Voorwoord

Met deze studie wil ik laten zien hoe God denkt over genezing. Ik hoop dat deze studie een steun zal zijn voor iedereen die oprecht zoekt naar de Geneesheer en de genezing die Hij wil geven.

Henri Hüpscher Nieuwegein, september 2000

Hoe vind je Gods wil over genezing?

Wij willen leven naar wat God wil, en niet naar wat mensen willen, denken of ervaren. Zijn wil heeft Hij ons bekend gemaakt in zijn Woord. Als wij willen weten wat Gods wil is omtrent genezing moeten wij kijken wat de Bijbel ons daarover zegt.

Gods wil blijkt uit wat Hij zegt en doet. Een kort voorbeeld: in de Bijbel staat dat als wij bidden dat er dan iets gebeurt, namelijk:

Filippenzen 4:7: “En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.”

Hieruit blijkt Gods wil dat Hij een vrede wil geven. Niet een natuurlijke, gewone, maar een vrede van God en dat die vrede je hart en gedachten zal behoeden.

Als er nu heel veel mensen bidden maar die vrede niet ervaren, betekent dat niet dat Gods wil is veranderd en dat God wil dat er onvrede en spanning in je is. Er kunnen een aantal redenen voor zijn dat die vrede niet wordt ervaren, maar Gods wil is nog steeds vrede, ook al zal niemand op deze aarde dat ervaren.

Gods wil vinden we in zijn Woord, ook zijn wil over genezing.

Wat staat er in de bijbel over genezing?

God is een Heelmeester.

 • Exodus 15:26: “Ik, de Here, ben uw Heelmeester.”
 • Exodus 23:25: “Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.”
 • Psalm 103:3: “die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest,”
 • Psalm 107:20: “Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen”

Het was voorspeld dat Jezus de ziekten zou dragen en genezing in de verzoening zou verwerven.

 • Jesaja 53:4: “Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.”
 • Jesaja 53:5: “en door zijn striemen is ons genezing geworden.”
 • Jesaja 61:1: “De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis;”
 • Matteüs 8:17: “opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.”
 • 1 Petrus 2:24: “en door zijn striemen zijt gij genezen”

Jezus had de opdracht de zieken te genezen.

 • Lucas 4:18-19: “De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.”
 • Lucas 7:20-22: “Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot U gezonden, om te zeggen: Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? Op dat ogenblik genas Hij velen van ziekten en plagen en boze geesten en aan vele blinden schonk Hij het gezicht. En Hij antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij gezien en gehoord hebt: Blinden worden ziende, lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt, armen ontvangen het evangelie;”
 • Handelingen 10:38: “van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.”

Jezus gaf de discipelen de opdracht de zieken te genezen.

 • Matteüs 10:1: “En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen”
 • Matteüs 10:8: “Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.”
 • Lucas 9:1-2: “Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen,”
 • Lucas 10:9: “en geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen”

Jezus gaf alle gelovigen de opdracht de zieken te genezen.

 • Marcus 16:17-18: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden”

Genezing was bekend en hoorde bij het gemeenteleven van de eerste gemeenten.

 • 1 Korintiërs 12:9: “aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest;”
 • 1 Korintiërs 12:28: “En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.”
 • Jakobus 5:14-15: “Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.”
 • 3 Johannes 1:2: “Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat.”

Jezus genas de zieken omdat Hij van ze hield.

 • Matteüs 14:14: “En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken.”
 • Matteüs 20:34: “Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan, en terstond werden zij ziende en zij volgden Hem.”
 • Marcus 1:41: “En met barmhartigheid bewogen, strekte Hij zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem: Ik wil het, word rein!”
 • Marcus 5:19: “Doch Hij stond het hem niet toe, maar Hij zeide tot hem: Ga naar uw huis tot de uwen en bericht hun al wat de Here in zijn ontferming u gedaan heeft.”
 • Lucas 7:13: “En toen de Here haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen en Hij zeide tot haar: Ween niet. En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan (de dragers stonden stil) en zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder.”

De houding van Jezus tegenover ziekte.

 • Marcus 3:4-5: “En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil. En nadat Hij hen, zeer bedroefd over de verharding van hun hart, rondom Zich met toorn had aangezien, zeide Hij tot de mens: Strek uw hand uit! En hij strekte haar uit en zijn hand werd weder gezond.”
 • Lucas 13:16: “Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?”
 • Lucas 14:3-5: “En Jezus antwoordde en zeide tot de wetgeleerden en Farizeeën zeggende: Is het geoorloofd op de sabbat te genezen of niet? En zij hielden zich stil. En Hij vatte hem bij de hand en Hij genas hem en liet hem gaan. En Hij zeide tot hen: Als een zoon of een os van iemand van u in een put valt, wie zal hem er dan niet terstond uittrekken ook op de sabbatdag?”

Ziekte is geen zegen, maar een kwelling. Nergens geeft de Bijbel aan dat ziekte een zegen is!

 • Matteüs 4:23: “En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.”
 • Matteüs 4:24: “En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrie; en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden, en Hij genas hen.”
 • Matteüs 9:35: “En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal.”
 • Matteüs 10:1: “En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen.”
 • Marcus 1:34: “En Hij genas velen, die ernstig ongesteld waren door allerlei ziekten, en vele boze geesten dreef Hij uit en Hij liet de geesten niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden.”
 • Lucas 4:40: “Toen de zon onderging, brachten allen, die zieken hadden, lijdende aan allerlei kwalen, dezen tot Hem. Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen.”
 • Lucas 6:18: “die gekomen waren om Hem te horen en genezen te worden van hun ziekten; en die gekweld werden door onreine geesten werden genezen.”
 • Lucas 7:2: “Een slaaf nu van een hoofdman, die deze op hoge prijs stelde, was ernstig ongesteld en lag op sterven.”
 • Lucas 7:21: “Op dat ogenblik genas Hij velen van ziekten en plagen en boze geesten en aan vele blinden schonk Hij het gezicht.”
 • Lucas 13:16: “Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?”
 • Handelingen 10:38: “van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.”

Jezus wil dat zieken genezen worden.

 • Marcus 3:4-5: “En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil. En nadat Hij hen, zeer bedroefd over de verharding van hun hart, rondom Zich met toorn had aangezien, zeide Hij tot de mens: Strek uw hand uit! En hij strekte haar uit en zijn hand werd weder gezond.”
 • Handelingen 4:9: “indien wij thans in verhoor genomen worden ter zake van een weldaad aan een zieke, waardoor hij gezond geworden is,”
 • Handelingen 10:38: “van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.”

God krijgt de eer als mensen door Jezus worden genezen.

 • Matteüs 15:31: “En Hij genas hen, zodat de schare zich verwonderde, want zij zagen stommen spreken, kreupelen gezond, lammen lopen en blinden zien. En zij verheerlijkten de God van Israel.”
 • Matteüs 9:6-8: “Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem En hij stond op en ging naar huis. Toen de scharen dit zagen, vreesden zij en zij verheerlijkten God, die zulk een macht aan de mensen gegeven had.”
 • Marcus 2:12: “En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller oog naar buiten, zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten, zeggende: Zo iets hebben wij nog nooit gezien!”
 • Lucas 5:24-26: “Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zeide Hij tot de verlamde: Tot u zeg Ik, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En onmiddellijk stond hij voor hun ogen op, nam hetgeen, waar hij op gelegen had, mede en ging naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting beving allen en zij verheerlijkten God, en werden met vrees vervuld, zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien.”
 • Lucas 7:14-16: “En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan (de dragers stonden stil) en zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot profeet is onder ons opgestaan, en: God heeft naar zijn volk omgezien.”
 • Lucas 13:11-13: “En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten. Toen Jezus haar zag, sprak Hij haar toe en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid; en Hij legde haar de handen op, en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God.”
 • Lucas 17:15-18: “En een van hen keerde terug, toen hij zag, dat hij genezen was, met luider stem God verheerlijkende, en hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om Hem te danken. En dit was een Samaritaan. En Jezus antwoordde en zeide: Zijn niet alle tien rein geworden? Waar zijn de negen anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren en God eer te geven, dan deze vreemdeling?”
 • Handelingen 4:21-22: “Maar zij dreigden nog meer, doch lieten hen vrij, daar zij geen vorm konden vinden om hen te straffen. En wel om het volk; want allen verheerlijkten God om hetgeen er geschied was; want de mens, aan wie dit teken der genezing verricht was, was boven de veertig jaar.”

Veel gestelde vragen

In de Bijbel genas toch niet iedereen?

Mensen die voor God leven, worden genezen. Maar mensen die niet voor God willen leven, kwamen vanzelf onder een vloek, waardoor je o.a. ziek kunt worden (zie bijvoorbeeld Deuteronomium 28 en Exodus 23:25). Net als vroeger zijn er ook nu mensen die nog niet genezen zijn, ook al is er voor ze gebeden. Dit kan door een heleboel dingen komen, zoals niet weten wat Gods wil is, niet doen wat God zegt, iemand niet vergeven of gewoon niet geloven wat God zegt.

Wat moet ik doen als ik nog steeds niet genezen ben?

Gods wil is dat u geneest. Vraag God wat ervoor zorgt dat u ziek blijft, of vraag andere mensen die God kennen om met u te bidden.

Bid God om openbaring over jouw situatie en blijf Hem zoeken. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar door volharding ontvang je de beloften. Blijf Hem vertrouwen op Zijn Woord. Je kunt beter vertrouwen op Gods Woord en je leven lang niets van Hem ervaren dan dat je vertrouwt op je ervaringen en Gods Woord loslaat.Hoe kan je genezing ontvangen?

God is de Geneesheer die mensen geneest.

Als mensen zelf tot God komen voor genezing, zal Hij ze genezen.

Vaak is het echter zo dat God mensen gebruikt om te genezen.

Die mensen hebben geen kracht van zichzelf om te genezen. Ook komt hen geen eer toe.

Het is God die door deze mensen heen werkt. En alleen God behoort eer te krijgen.

Hier volgen een aantal manieren hoe je genezing kan ontvangen:

Door jouw geloof in God als Geneesheer.

· Door handoplegging van een gelovige

· Doordat iemand genezing over je uitspreekt

· Door het geloof van een ander voor jou

· Door gebed van een ander

· Door het uitdrijven van demonen


Nawoord

In dit nawoord wil ik afsluiten met een gebed voor wie genezing nodig heeft.

Vader ik kom tot U omdat U zegt in uw Woord: “Ik, de Here, ben uw Heelmeester.”

Ik bid voor iedereen die dit gebed leest dat U met uw genezende hand hen aanraakt.

Genees hen van al de ziekten die hen kwellen.

Ik spreek tot de zieke: “wees genezen in Jezus naam!” Wees gezond voor de glorie van God.

Vader ik dank U en geef U alle eer.

Amen.